2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615180005-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. CHANTHALA LAXAPHAKDY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. CHANTHALA LAXAPHAKDY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาสอนร่วมกัน  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของตำรับสมุนไพรมูพลัส ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการขับเชื้อ อี.โคไล เอฟ 18 ในขี้ของสุกรหย่านม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) he Effect of herbal mixture of Mu-plus supplementation in diets on growth performance and shedding of F18 positive Escherichia coli in feces of weaned pigs 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ คำสั่งที่ 223/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-