2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615200015-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ศุภกฤต พงษ์อุดมกูล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPHAKRIT PHONGUDOMKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาคาร  คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีอาคาร แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) อุปกรณ์บังแดดสำเร็จรูปสำหรับประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SHADING DEVICE FOR THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-