2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210036-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สรัญญา เหล็กเพ็ชร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SARUNYA LEKPET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การตลาด  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 67/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Factors Influencing the Purchasing of Life Insurance in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำสั่งคณะที่ 28/2563 ลว. 28 มกราคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศคณะฯที่ 21/2563 ลว. 20 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มิถุนายน 2563 (ไม่ผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 29/2563 ลว. 19 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. กัมปนาท ศิริโยธา คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 129/2562 ลว. 19 ก.ค. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-