2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615210053-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัทรศักดิ์ ศิริวัจนพร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHATTHARASAK SIRIWATCHANAPHORN
    คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา การเงิน แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) THE RELATIONSHIP BETWEEN CAPITAL STRUCTURE AND PROFITABILITY OF LISTED COMPANY IN REAL ESTATE DEVELOPMENT SECTOR IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มีนาคม 2563 ตามคำสั่งคณะ ที่ 48/2563 ลว. 6 มีนาคม 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มีนาคม 2563 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 11 เมษายน 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤษภาคม 2563 ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 21/2563 ลว. 20 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 มิถุนายน 2563 (สอบผ่าน) ตามประกาศคณะฯ ที่ 29/2563 ลว. 19 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. พงษ์สุทธิ พื้นแสน
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. พลอยไพลิน กิจกสิวัฒน์ คำสั่งคณะฯ ที่ 123/2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2563 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 867-874  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper