2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615210058-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิราพร เกษสมุทร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRAPORN KETSAMUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การบัญชี  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกับผลการดำเนินงานของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) THE RELATIONSHIP BETWEEN DIRECTOR AND EXECUTIVE COMPENSATION AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THAI LISTED COMPANIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 มีนาคม 2563 ตามคำสั่งคณะที่ 43/2563 ลว. 24 กุมภาพันธ์ 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2563 (สอบผ่าน)
D อนุมัติเค้าโครง 30 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ ศุทธชัย คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ 143/2562 ลว. 24 ก.ค. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-