2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615220005-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิประภา จินพละ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASIPRAPHA CHINPHALA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 124/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564) (Pass as in the announcement No. 124/2021 on September 16, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย : การศึกษาสัมพันธภาพครอบครัวที่มีผลต่อพื้นที่แห่งความสุข 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The study of family relationship that affect the basis of happiness. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งคณะ ที่ 231/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัย : การศึกษาสัมพันธภาพครอบครัวที่มีผลต่อ พื้นที่แห่งความสุข CONTEMPORARY ART : The study of family relationship that affect the basis of happiness. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 สิงหาคม 2564 
ชื่อการประชุม FAR7 ศิลปกรรมวิจัย 2564 “ART INTEGRATION ศิลป์ข้ามศาตร์” Khon Kaen University 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2564 ถึง 21 สิงหาคม 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์  
สถานที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2564  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 271  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract