2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615220011-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วรวุฒิ พิเคราะห์กิจ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WORAWUT PHIKHOKIT
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิถีชีวิตแรงงานในสังคมเมืองขอนแก่น:เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 3 มิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Labor life in Khon Kaen society To create 3D (Dimmension) sculptures 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 3 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เดชา ศิริภาษณ์ คำสั่งคณะ ที่ 234/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งคณะ ที่ 234/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562