2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615220023-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พุฒินันท์ เขตเจริญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PUTTINUN KETJAROEN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ดศ.ม. (ดุริยางคศิลป์)  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 53/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์สำหรับนักศึกษาเอกเครื่องสายสมัยนิยม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The Development of Fingerstyle Guitar s’ Exercise in The Major of Popular String Instruments Bachelor of Education,Roi -Et Rajabath University. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 23 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะ ที่ 230/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-