2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615220026-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัษฎายุธ สุขจำนงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ASADAYUT SUKJAMNONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ดศ.ม. (ดุริยางคศิลป์)  คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 40/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับการขับร้องประสานเสียงในวงดนตรีแจ๊สขนาดใหญ่ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The arrangement of the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University’s songs for Chorus in Jazz Orchestra 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คำสั่งคณะ ที่ 218/2562 ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-