2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615280044-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จุรินทร์ มั่นคง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JURIN MANKONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
แผนการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) การประเมินความโปร่งใสเว็บไซต์และศูนย์ข้อมลูข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครในประเทศไทย 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) ASSESSMENT OF TRANSPARENCY OF WEBSITES AND INFOCENTERS OF MUNICIPALITIES IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
-
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินความโปร่งใสเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 กันยายน 2562 
ปีที่ ุ6  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ