2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615410002-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปนัดดา ชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANADDA CHAREE
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียกรดอะซิติกสายพันธุ์ทนร้อนเพื่อพัฒนาการผลิตกรดอะซิติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Study on properties of the thermotolerant acetic acid bacteria for improvement of acetic acid production 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มกราคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 310/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 18 มกราคม 2565 Excellent
F รับรองการแก้ไข 28 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ คำสังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 65/2561 ลง วันที่ 21 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิชัย เสริมผล คำสังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 65/2561 ลง วันที่ 21 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization of thermotolerant acetic acid bacteria isolated from various plant beverages in Thailand 
ชื่อวารสาร Applied Food Biotechnology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร National Nutrition and Food Technology Research Institute 
ISBN/ISSN ISSN: 23455357  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 January 2020 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน March  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 61-72  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ