2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 615410002-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ปนัดดา ชารี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PANADDA CHAREE
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียกรดอะซิติกสายพันธุ์ทนร้อนเพื่อพัฒนาการผลิตกรดอะซิติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Study on properties of the thermotolerant acetic acid bacteria for improvement of acetic acid production 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มกราคม 2565 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 310/2564 ลว. 28 ธ.ค. 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปิโยรส หงษาชาติ คำสังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 65/2561 ลง วันที่ 21 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิชัย เสริมผล คำสังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 65/2561 ลง วันที่ 21 สิงหาคม 2561