2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615410003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธนภรณ์ กองทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TANAPORN KONGTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และแอมโมเนียมไนเตรท ในการสังเคราะห์เส้นใยคาร์บอนกัมมันต์ที่เจือด้วยไนโตรเจนจากชีวมวล/แมงกานีสออกไซด์ คอมโพสิต สำหรับขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Ammonium hydroxide and ammonium nitrate-assisted synthesis of biomass-derived nitrogen doped activated carbon fiber/manganese oxide composite for supercapacitor electrode 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 พฤษภาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 5 มิถุนายน 2562
F แจ้งผลสอบ 31 ตุลาคม 2563 Good
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 ตุลาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 82/2563 ลว. 6 ต.ค. 2563
F รับรองการแก้ไข 14 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 28 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ คำสังคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 66/2561 ลง วันที่ 21 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-