2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615420025-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กมลรส ทำจ้อม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss GAMONROS THAMJOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 106/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเลือกรูปแบบการโดยสารทางบกของผู้โดยสารจากจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ไปยังแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Travel Modal Choice of Land passenger Transportation Choosing from Nong Khai Province, Thailand to Luang Prabang Province, Lao People's Democratic Republic 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 100/2562 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤศจิกายน 2562 PASS
D อนุมัติเค้าโครง 11 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ศักรินทร์ นนทพจน์ คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 6/2562 ลว. 10 ม.ค. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-