2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ปริวรรต แสงวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PARIWAT SAENGVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและการลดค่าการสูญเสียในวัสดุเซรามิก Na1/2Y1/2Cu3Ti4+xO12, Na1/2Y1/2Cu3Ti4-xTaxO12 และ Na1/2Y1/2Cu3Ti4-xNbxO12 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ENHANCED GIANT DIELECTRIC PERMITTIVITY WITH REDUCING LOW LOSS IN Na1/2Y1/2Cu3Ti4+xO12, Na1/2Y1/2Cu3Ti4-xTaxO12 AND Na1/2Y1/2Cu3Ti4-xNbxO12 CERAMICS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 922/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 50/2563 ลว 22 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 943/2561 ลว 31 ต.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-