2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617020012-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เสาวลักษณ์ ไทยกลาง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAOWALUK THAIKLANG
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำตัวอักษรลายมือเขียนอักษรธรรมอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ENHANCE PERFORMANCE OF ISARN DHARMA HANDWRITTEN CHARACTER RECOGNITION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 985/2561 ลว 7 พ.ย. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 436/2563 ลว 8 ก.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 16 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 882/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-