2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020016-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กัลยกร พิราอรอภิชา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KANYAKORN PIRAONAPICHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 41/2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อนุกรมวิธานของแมลงช้างกรามโต (อันดับ Megaloptera) ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) TAXONOMY OF MEGALOPTERA IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 923/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 กันยายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 726/2562 ลว 30 สิงหาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 16 กันยายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 881/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-