2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617020019-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนภณ พูลทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TANAPON POONTHONG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างที่ปรับปรุงสำหรับปัญหาการแบ่งกลุ่มข้อมูล 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE MODIFIED DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM FOR DATA CLUSTERING PROBLEMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 10 มีนาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1020/2562 ลว 27 ธ.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 2592563 ลว 28 เม.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 410/2564 ลว 1 ก.ค. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 410/2564 ลว 1 ก.ค. 2564