2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020029-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวุฒิ ไตรยุทธชัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTHAWUT TRIYUTTHACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสมุนไพรและพืชมีพิษในวงศ์ตำแย (Urticaceae) ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A TAXONOMIC INVESTIGATION OF MEDICINAL AND POISONOUS PLANTS IN FAMILY URTICACEAE IN THAILAND 
รายละเอียด คำสั่งคระวิทยาศาสตรั้ 259/2562 ลว 4 เมษายน 2562 แต่งตั้ง นายปราโมทย์ ไตรบุญ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 12/2562 ลว 10 ม.ค. 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 923/2561 ลว 19 ตุลาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 937/2561 ลว 31 ต.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-