2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020030-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. VIENGKHONE VANNACHAK ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. VIENGKHONE VANNACHAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 98/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความหลากหลายและการกระจายตัวของแมลงชีปะขาววงศ์ Caenidae ในที่ ราบสูงโคราช 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF CAENIDAE (INSECTA: EPHEMEROPTERA) IN KHORAT PLATEAU ECOREGION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 256/2562 ลว. 4 เม.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 เมษายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 มิถุนายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 381/2562 ลว 31 พ.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 3 กรกฎาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 941/2561 ลว 31 ต.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-