2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617020035-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พิรพงศ์ สิงห์สถิตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PIRAPONG SINGSATHID
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 112/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างแบบปรับตัวได้ด้วยกลยุทธ์ของฟีโรโมนสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบต่อเนื่อง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHMS WITH PHEROMONE STRATEGIES FOR CONTINUOUS OPTIMIZATION PROBLEMS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ตุลาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 790/2562 ลว 27 ก.ย. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 650/2563 ลว 15 ต.ค. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 6 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พิกุล ภูผาสุข คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 128/2562 ลว 22 ก.พ. 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 632/2563 ลว 6 ตุลาคม 2563