2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020051-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SUPARMAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPARMAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กองคลัง  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 38/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) SYSTEMATICS OF SUBGENUS CRISPARDISIA OF GENUS ARDISIA (PRIMULACEAE) IN THAILAND 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SYSTEMATICS OF SUBGENUS CRISPARDISIA OF GENUS ARDISIA (PRIMULACEAE) IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 สิงหาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 626/2562 ลว 13 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 950/2562 ลว 6 ธันวาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 2 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย ประนอม จันทรโณทัย คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 228/2562 ลว 19 มีนาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 228/2562 ลว 19 มีนาคม 2562