2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617020052-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อดุลวิทย์ เชื้อพล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ADULVIT CHUAEPHON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 112/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การออกแบบฟลูออร์เรสเซนต์คาร์บอนควอนตัมดอทด้วยการจําลอง เชิงคอมพิวเตอร์สําหรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) IN SILICO DESIGN OF FLUORESCENT CARBON QUANTUM DOTS FOR UNIVERSAL CANCER SCREENING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2562 ผ่านจากการเปลี่ยนระดับ
D อนุมัติเค้าโครง 17 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 732/2562 ลว 3 กันยายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-