2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617030011-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อภิรัฐ ปัจจุทรา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. APIRAT PATCHUTARA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา เกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ระบบการเลี้ยงไก่ชนห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าของระบบการเลี้ยงไก่ชนในจังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FIGHTING COCK RAISING SYSTEMS SUPPLY CHAIN AND VALUE CHAIN IN KHON KAEN PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 มกราคม 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 3 กันยายน 2563 สอบครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สุกัลยา เชิญขวัญ คำสั่งที่ 472/2561 ลว 22/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อรุณี พรมคำบุตร คำสั่งที่ 472/2561 ลว 22/8/2561