2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617030017-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุทธิสันต์ พิมพะสาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUTTISAN PIMPASALEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 154/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.MOTOYUKI SUMIDA เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 236/2562 ลว 4/6/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 กรกฎาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 กรกฎาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง คำสั่งที่ 236/2562 ลว 4/6/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-