2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040017-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เรืองฤทธิ์ สารางคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RUANGRIT SARANGKUM
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 80/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การสังเคราะห์โครงสร้างลำตัวเครื่องบินโดยใช้การหาค่าเหมาะที่สุดทางโทโปโลยี รูปร่างและขนาด 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SYNTHESIS OF AIRCRAFT FUSELAGES USING TOPOLOGY, SHAPE AND SIZING OPTIMIZATION. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 2 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 785/2563 ลว.27 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 2 ธันวาคม 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 786/2563 ลว.27 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 ธันวาคม 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 760/2561 ลว. 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-