2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040031-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. CHO MAR AYE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. CHO MAR AYE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 36/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) SURROGATE-ASSISTED META-HEURISTICS FOR AIRCRAFT AERODYNAMIC OPTIMISATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 508/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะวิศวฯที่ 507/2562 ลว. 1 กรกฎาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กรกฎาคม 2562 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณัญธิวัฒน์ พลดี คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 778/2561 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-