2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617040040-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHANSIRIWAT WASIPIM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเคมี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 107/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโดยการไพโรไลซีสด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวเร่งแคลเซียมและแมกนีเซียมออกไซด์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) BIO-FUEL PRODUCTION BY CATALYTIC-PYROLYSIS OVER CALCIUM AND MAGNESIUM OXIDE BASE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งคณะฯที่ 891/2562 ลว.29 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 พฤศจิกายน 2562 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2563 คำสั่งคณะฯที่ 347/2563 ลว.24 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 29 มิถุนายน 2563 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา คำสั่งคณะที่ 32/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-