2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617040042-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วุฒิภัทร จำรัสแนว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WUTTIBHAT JAMRATNAW
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 96/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์สัญญาณดิจิทัลของน้ำมันกัญชาด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่อง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DIGITAL SIGNAL ANALYSIS OF CANNABIS-OIL USING MACHINE LEARNING 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 เมษายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 163/2564 ลว. 24 มีนาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 เมษายน 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 164/2564 ลว. 24 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 22 เมษายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร คำสั่งคณะวิศวฯที่ 114/2562 ลว. 31 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-