2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617050004-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย โกวิทย์ คงเดชอดิศักดิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. GOWIT KONGDACHADISAK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา หลักสูตรการสอน ป.เอก  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 38/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางสุขภาวะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Curriculum Development on Preventing pregnancy for Enhancing Health Literacy of Junior High School Students 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 โทรศัพท์ 0877225798 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 มิถุนายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.094/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 กรกฎาคม 2563 "S" ครั้งที่ 2 ผ่าน จัดสอบเมื่อ ภาคการศึกษาพิเศษ 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 486/2563 ลว. 29 กันยายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18% ภาคต้น 2563 / รอ อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก คำสั่ง ศศ.บศ. 543/2563 ลว. 11 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วายุ กาญจนศร เพิ่มเติม เมื่อ 6 ก.ย.63