2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050006-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐวัตร สุดจินดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAWAT SUDJINDA
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 96/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1 ป.เอก ปกติ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 4 พฤศจิกายน 2563 คำสั่ง ศศ.524/2563 ลว.21ตค63 (ครั้งที่ 1) ต้น 63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 พฤศจิกายน 2563 ไม่ผ่าน U ต้น/2563 (ครั้งที่1) ลว. 20 พฤศจิกายน 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.062/2564 ลว. 27 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 มีนาคม 2564 ผ่าน S ปลาย/2563 (ครั้งที่ 2) ลว. 16 มีนาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มกราคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 041/2565 ลว. 19 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นฤมล ช่างศรี