2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050025-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พรมณี หาญหัก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PRONMANEE HANHAK
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 54/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในบริบทของความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมตามจังหวัดชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF PROGRAM TO CHANGE PERCEPTIONS PARENTS’ AND TEACHERS’ ON CAUSES AND INTERVENTION GUIDELINE PEOPLE WITH FOR AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN A MULTICULTURAL CONTEXT ON THE MARGINALIZED PROVINCE IN THE NORTH EASTERN THAILAND 
รายละเอียด ป.เอก 2.1 จิตวิทยาพหุ (ปกติ) เบอร์โทรศัพท์:089-2835655 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.578/2561 ลว. 13 กันยายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2561 ไม่ผ่าน U ต้น/2561 ลว. 1 พ.ย. 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 1 สิงหาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.550/2562 ลว. 25 ก.ค. 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 สิงหาคม 2562 ผ่าน S ครั้งที่ 2 ต้น/2562 ลว. 5 ส.ค. 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 ตุลาคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 673/2562 ลว. 9 ตุลาคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 15 พฤศจิกายน 2562 Turnitin 10%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ คำสั่ง ศศ.บศ.384/2562 ลว. 15 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. เพ็ญณี แนรอท (ยกเลิก อ.ธี เป็นที่ปรึกษาร่วม)