2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617050032-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภควรรณ ขันคำ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PAKAWAN KHUNKUM
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 54/2562 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ   ลาพักการเรียน     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์โมเดลมูลค่าเพิ่มแบบพหุระดับและการจัดกลุ่มแฝง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) SCHOOL QUALITY GRADING BY ANALYZING MULTILEVEL VALUE ADDED MODELING AND LATENT CLASS GROUPINGS 
รายละเอียด การวัดและประเมินผล ป.เอก โทรศัพท์ 0956680966 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กันยายน 2562 คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 593/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2563 ผ่าน (ครั้งที่ 2) ภาคปลาย 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 กันยายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ. 461/2563 ลว. 14 ก.ย. 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 ตุลาคม 2563 10% ภาคต้น 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ เปลี่ยนจาก ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร (650931417486) รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-