2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617060010-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. JOANGGI WIRIATARINA HARIANTO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. JOANGGI WIRIATARINA HARIANTO
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติของชุมชนในเขตปาลู เขตสุลาเวสีกลาง : สิ่งแวดล้อม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) COMMUNITY DISASTER PREPAREDNESS IN PALU DISTRICT, CENTRAL SULAWESI: AN ENTHNOGRAPHY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 มีนาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 192/2562 ลว.23 ก.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-