2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617070001-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญญ์วรา ตริสกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANWARA TRISAKUL
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์ลำดับนิวคลิโอไทด์ทั้งจีโนมของเชื้อมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิซ บนพื้นฐานของเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมแบบอิลูมินา อ๊อกฟอร์ดนาโนพอร์ และแพคไบโอ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Whole genome sequencing analysis of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis based on Illumina, Oxford nanopore, and Pacbio sequencing platforms 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เกียรติไชย ฟักศรี คำสั่งที่ 1252/2562 ลว 23 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-