2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617070003-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรวี สุวรรณโคตร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KORNRAWEE SUWANNAKOT
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 19/2563 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การควบคุมของเมลาโทนินต่อความบกพร่องของการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสและบทบาทของสารต้านอนุมูลอิสระที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย 5-fluorouracil และ Methotrexate ในหนูแรทโตเต็มวัย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) The control of melatonin on impairments of hippocampal neurogenesis and antioxidant activities induced by 5-fluorouracil and methotrexate in adult rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 682/2562 ลว 29 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 264/2563 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 24 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท คำสั่งที่ 1385/2561 ลว 3 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วนัสนันท์ แป้นนางรอง คำสั่งที่ 236/2562 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562