2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070011-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAREELAK TANGSRISAKDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 77/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการป้องกันของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยจากการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเอทานอลในหนูแรทเพศผู้ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Protective effect of Thai velvet bean (Mucuna pruriens [L.] DC. var. pruriens) seed extract on testicular damage induced by ethanol in male rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 630/2562 ลว 22 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 196/2563 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด คำสั่งที่ 2363/2561 ลว 26 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ คำสั่งที่ 2363/2561 ลว 26 ธันวาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Alcohol on the Changes of Testicular Protein Expression in Adult Male Rat 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 21st National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract