2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070011-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAREELAK TANGSRISAKDA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา กายวิภาคศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 77/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลการป้องกันของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทยจากการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยเอทานอลในหนูแรทเพศผู้ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Protective effect of Thai velvet bean (Mucuna pruriens [L.] DC. var. pruriens) seed extract on testicular damage induced by ethanol in male rats 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 630/2562 ลว 22 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 มิถุนายน 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 196/2563 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 23 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด คำสั่งที่ 2363/2561 ลว 26 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ คำสั่งที่ 2363/2561 ลว 26 ธันวาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of ethanol on the changes in testicular protein expression in adult male rats 
ชื่อวารสาร Andrologia. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley Online Library 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 July 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 52 
เดือน July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า e13784  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Alcohol on the Changes of Testicular Protein Expression in Adult Male Rat 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม The 21st National Graduate Research Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย 
สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 21  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract