2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070013-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณรงค์ คำอ่อน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARONG KAM-ON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประสาทวิทยาศาสตร์  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ประสาทวิทยาศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 166/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาและผลของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาหารสุขภาพ NPS 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development and determination of cerebroprotective effect against stroke of the functional ingredient NPS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 มีนาคม 2563 คำสั่งสอบเลขที่ 492/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 17 เมษายน 2563 คำสั่งที่ 609/2563 ลว 17 เมษายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 พฤษภาคม 2563 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 มิถุนายน 2563 คำสั่งที่ 1044/2563 ลว 16 มิถุนายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุภาพร มัชฌิมะปุระ คำสั่งที่ 1395/2561 ลว 6 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วิภาวี ทูคำมี คำสั่งที่ 731/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563