2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070023-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MD.SIDDIKUR RAHMAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MD.SIDDIKUR RAHMAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 62/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แบบจำลองปัจจัยเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไข้เลือดออกในสปป. ลาวและประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Modeling risk factors of climate change and dengue fever in Lao PDR and Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 สิงหาคม 2562 คำสั่งที่ 1498/2562 ลว 28 สิงหาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 ตุลาคม 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤศจิกายน 2562 คำสั่งที่ 1999/2562 ลว 12 พฤศจิกายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 6 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั้งที่ 1455/2561 ลว 16 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 1455/2561 ลว 16 สิงหาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge, attitudes, and practices on climate change and dengue in Lao People’s Democratic Republic and Thailand 
ชื่อวารสาร Environmental Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
ISBN/ISSN 0013-9351  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 November 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ