2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617070034-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สารัช บุญไตรย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SARACH BUNTRAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตเวชจากพฤติกรรมการใช้สารเสพติด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Developing screening test on behavioural substance use with risk to psychiatric symptoms among drug users 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กรกฎาคม 2563 คำสั่งที่ 1157/2563 ลว 1 กรกฎาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 27 สิงหาคม 2563
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. มานพ คณะโต คำสั่งที่ 2393/2561 ลว 28 ธันวาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-