2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080003-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพล เอกพจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPON EAKAPONT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 33/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพแทนความเป็นชายแบบสปอร์โนเซ็กซ์ชวลในสื่อออนไลน์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Relationship between Discursive Strategies and Representations of Spornosexual Men in Social Media 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 900/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 ตุลาคม 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 30 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 900/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอภาพแทนความเป็นชายแบบสปอร์โนเซ็กซ์ชวลในสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วัดวังตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 สิงหาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 316-331  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ