2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080007-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อัษฎาวุธ ไสยรส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. ATSADAWUT SAIYAROT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 99/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ความรวย-ความจนในสังคมอีสาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Conceptual Metaphor of Richness – Poverty in Esan Society 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 580/2562 (ที่ปรึกษาเดิม),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 385/2563 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 สิงหาคม 2562 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 ธันวาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 มกราคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 29 เมษายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อิศเรศ ดลเพ็ญ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 385/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-