2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617100001-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. บัณฑรวรรณ ธุระพระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss BUNTARAWAN TURAPRA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
แผนการศึกษา ชีวเวชศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 10/2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ความชราด้วยความยาวเทโลเมียร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) the study of biomarker aging on telomere length 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 เมษายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คำสั่งที่ 130/2561 ลว7สค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-