2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617110006-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ธนันรักษ์ วัชราธร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MISS VAJRATHORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 28/2563 ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพและการตัดสินใจใช้กัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) HEALTH LITERACY AND MEDICAL MARIJUANA USE FOR CANCER PATIENTS IN NORTHEASTERN, THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 เมษายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 เมษายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 6 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ณิตชาธร ภาโนมัย คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 133/2563 ลว. 9 กค 63
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ 29/2563 ลว.4 กุมภาพันธ์ 2563