2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617110034-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สุจิรา ประสารพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SUJIRA PRASARNPUN
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ประยุกต์ใช้สารสร้างตะกอนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน การกรณีศึกษา ประปาหมู่บ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Appliciation of coagulants to improve the quality of village water supply. A case study of Ban Phrom Nimit water supply plant, Khok Si Subdistrict, Mueang district, Khon Kaen province, Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 เมษายน 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 สิงหาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-