2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617150002-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วีรยา ธรานนท์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WEERAYA THARANON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 51/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแป้งข้าวเหนียวโคโพรเซสเพื่อเป็นสารช่วยทางยาแบบตอกโดยตรง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of co-processed directly compressible excipients from glutinous rice starch 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 พฤศจิกายน 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
D อนุมัติเค้าโครง 19 มีนาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 260/2561 ลว.9 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-