2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617150004-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss LIUDMILA YAROVAYA ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LIUDMILA YAROVAYA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 166/2562 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Development of Sunscreen Formulation Containing Grape Seed Extract for Improvement of Skin Photoprotection 
รายละเอียด ดุษฎีนิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 30 ตุลาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 พฤศจิกายน 2562 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 มกราคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรี คุณกิตติ คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 284/2561 ลว.21 สค.2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-