2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617180002-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. KHAO KEONAM ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KHAO KEONAM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 159/2562 ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความชุกและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตร็พโตค๊อกคัส ซูอิสในสุกร: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Prevalence and antimicrobial resistance of Streptococcus suis in swine: a systematic review and meta-analysis 
รายละเอียด เนื่องจากระบบ eform.kku.ac.th มีปัญหานักศึกษาไม่สามารถยื่นเอกสารตามกำหนด 30 วันในระบบ แต่นักศึกได้ยื่นเอกสารที่เป็นเอกสารให้ทางคณะเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พีระพล สุขอ้วน คำสั่งที่ 43/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-