2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617180004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. WORO DANUR WENDO ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WORO DANUR WENDO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 153/2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) มิวซินจากเยื่อบุทางเดินน้ำดีของสัตว์ทดลองที่ไวและไม่ไวต่อการติดพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Biliary Epithelial Mucin Profile in Susceptible and Non-Susceptible Animal Models of Opisthorchis viverrini Infection 
รายละเอียด ระบบ eform kku มีปัญหาจึงขอให้ยึดวันอนุมัติเค้าโครงตามระบบนี้แทน 
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา คำสั่งที่ 225/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา คำสั่งที่ 162/2562 ลงวันที่ 1 กรกรฏาคม 2562