2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 617180008-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Ms. PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH ชือนามสกุล(อังกฤษ) Ms. PUTU AYU SISYAWATI PUTRININGSIH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 20/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ระบาดวิทยาและอณูวิทยาของเชื้อแบคทีเรีย สแตฟไฟโลคอกคัส ซูสอินเตอร์มีเดียส ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในสุนัขที่เป็นโรคผิวหนัง ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Epidemiology and Molecular Characterization of Methicillin-Resistant Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) found in Skin Diseased Dogs in Veterinary Teaching Hospital, Khon Kaen University, Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤศจิกายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. จารุวรรณ คำพา คำสั่งคณะฯ ที่ 010/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ คำสั่งคณะฯ ที่ 010/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562